Thursday, April 12, 2007

Stenrig på stenuld - et portræt af Tom Kähler, Rockwool

Portrættet af Tom Kähler er fra januar 2007. Det er KUN bragt på "Erhvervsbloggen"

"Stenrig på stenuld"

Af Jarl Cordua

De fleste danskere kender isoleringsmaterialet Rockwool. Tom Kähler er fjerde generation af familien bag virksomheden. FOKUS tegner et portræt af manden og Rockwool.

”Af intet kommer intet, undtagen lommeuld”, sagde den danske humorist Storm P engang. ”Alt kommer af stenuld”, kan de omvendt sige hos virksomheden Rockwool. For det er netop isoleringsmaterialer, fremstillet af stenuld, der har skabt selskabets børsværdi på 20 milliarder kr.
I snart 100 år har familien Kähler drevet, ejet eller kontrolleret virksomheden. Selskabets bestyrelsesformand, Tom Kähler (64) er nutidens Mr. Rockwool.
Rockwool International A/S er ikke en familievirksomhed på samme måde som fx Velux eller Danfoss. Snarere ligner den A.P Møller-Mærsk. For selvom ejerselskabet Rockwool International A/S har været noteret på fondsbørsen i ti år, er det stadigvæk familien Kähler, som gennem en stor bestemmende aktiepost i Rockwool Fonden kontrollerer virksomheden. Præcis som Møller-familien gør det med A.P. Møller Fonden i A.P. Møller-Mærsk A/S.

Gamle penge
Rockwool-familiens overhoved Tom Kähler er indbegrebet af ”gamle penge”. Et udtryk, der bl.a. dækker over, at man i ældre pæne rigmandsfamilier har et distanceret forhold til rigdom og så vidt muligt undgår at føre sig frem.
Hverken Tom Kähler eller Rockwool er specielt tillukkede, når det drejer sig om virksomheden eller fonden, men man rutter ikke med informationerne til offentligheden, hvis sagen handler om andet end Rockwool. Fx giver Tom Kählers meget få interviews, og hidtil har han kun udtalt sig om emner, der holder sig strikt til virksomhedens eller fondens aktiviteter. Den manglende interesse for at optræde personligt i medierne er ifølge nogle, der kender ham, egentlig ikke en bevidst strategi. Tom Kähler beskrives som en lidt genert type, der blot er optaget af drive virksomhed. Hans private interesserer går i retning af at dyrke forskellige former for sport. Fx spiller han både golf og går på jagt.

Mådehold
Tom Kähler er også indbegrebet af mådehold. Han og resten af familien er på ingen måde kendt for ekstravagance eller for at smide om sig med penge og sættes derfor hverken i forbindelse med hurtige biler eller millionvillaer. Niveauet for levefoden beskrives som beskedent, uden at familien dog mangler noget. Et eksempel på Rockwool-formandens beskedenhed sås i forbindelse med Kählers 25 års jubilæum, hvor han frabad sig gaver og i stedet opfordrede gratulanter til at betænke Folkekirkens Nødhjælp med et bidrag. Kählers egne børn er på ingen måde heller blevet særligt materielt forkælede, som andre ”rigmandsbørn” ofte er blevet det.
Da Tom Kähler stadig var koncernchef for Rockwool, var han i øvrigt nærmest enestående blandt Danmarks erhvervsledere med hensyn til ikke at bevilge sig selv rundhåndede lønforhøjelser.

Møllers rådgiver
Ydmyghed, mådehold, retlinethed og manglende interesse i at føre sig frem i medierne. Det er lige præcis den slags gammeldags dyder og værdier, som erhvervsikonet Mærsk Mc-Kinney Møller siges at lægge stor vægt på hos folk. Lægges disse egenskaber sammen med en enestående nyttig erfaring med at drive en stort set familie- og fondsejet international stor erhvervsvirksomhed, så har man en god forklaring på, hvorfor Tom Kähler også sidder med i bestyrelsen for Danmarks absolut rigeste og mest magtfulde fond: A.P. Møller Fonden - en fond, som kontrollerer landets største virksomhed A.P Møller- Mærsk A/S, og hvor alle øvrige bestyrelsesmedlemmer enten er i familie med Mærsk Mc-Kinney Møller eller på anden måde har nær tilknytning til rederiet A.P. Møller. Tom Kähler er desuden næstformand for en anden stenrig industrifamilies erhvervsfond, nemlig Bitten og Mads Clausens fond, der ejer langt størsteparten af industrikoncernen Danfoss.

Enestående industrihistorie
Familien Kähler er selv en særlig dansk industrihistorie. I midten af 1800-tallet, da Danmark stadig var et fattigt uudviklet bondeland, startede Tom Kählers tipoldefar, Gustav Kähler (1828-1913) et teglværk op, der med dampmaskine og ringovn producerede mursten til byggeri. Efterfølgende generationer har fortsat med at skabe ny industri, og det særlige ved Kähler-virksomhederne er, at de faktisk kører endnu, dog i en lidt anden form. Fx eksisterer den første familievirksomhed den dag i dag som ”Kähler A/S” i Korsør, der producerer betonelementer til byggeri. Den ejes og drives af Tom Kählers slægtning Anders Kähler. Det ligger ligefor at konkludere, at slægtens medlemmer må være født med et entreprenør-gen.

Startede med en grusgrav
Rockwools egen historie begyndte med en grusgrav på Storebælt-øen Omø i 1909. Tom Kählers oldefar, teglværksejer Valdemar Kähler (1859-1918) gik da i kompagniskab med murermester Henrik Johan Henriksen om virksomheden ”Korsør Stenforretning”. På Omø begyndte de at grave sten og grus. Senere blev forretningen udvidet med flere grusgrave, mergelgrave og brunkulslejre over hele landet og handel med jern, træ, brunkul og maskiner.
I 1927 købte virksomheden en skærvefabrik i Hedehusene, hvor Rockwools hovedkontor i dag ligger.
I 1935 købte murermester Henriksens søn, Finn Henriksen, i USA rettigheder og viden til at producere stenuld, og virksomheden startede to år efter en produktion af stenuld på amerikansk licens. Samme år begyndte virksomheden at producere gasbeton, der også blev en rigtig god forretning.
I 1962 blev de to ejerfamilier enige om at splitte virksomheden ”Henriksen og Kähler” op i to dele. Familien Henriksen valgte gasbetondelen, mens Kähler-familien fik stenulden og ledede herefter de dele af virksomheden, som i dag er Rockwool.

Kähler kunne selv
Tom Kähler studerede i sin tidlige ungdom på University of Colorado i USA. I 1968 blev han civilingeniør, og han supplerede siden med en HD-eksamen i finansiering. Tom Kähler er på ingen måde ”en fars søn, der skulle fylde pladsen ud”. Tværtimod både kunne og ville han selv. Først havde han et par jobs uden for Rockwool bl.a. som udviklingsingeniør, men i 1974 bankede Kähler sammen med sin svoger entreprenør- og ingeniørvirksomheden ”Ecoterm” op, som hurtigt voksede til at beskæftige mere end 100 medarbejdere.
I 1977 insisterede Tom Kählers far, Claus Kähler (1918-2003), på, at hans succesfulde søn kom hjem og gav en hånd med i Rockwool. Faktisk truede Claus Kähler selv med at gå som adm. direktør, hvis ikke sønnen trådte til. Tom Kähler sagde i første omgang nej tak, men blev et par år senere direktør for de Rockwool-aktiviteter, der lå uden for selve isoleringsområdet. I 1983 blev han viceadministrerende direktør, og tre år senere overlod Claus Kähler ledelsen af Rockwool til sønnen, som blev koncernchef.

Erhvervsleder af tiden
Tom Kähler bliver beskrevet som meget intelligent og med en udpræget analytisk tilgang til de udfordringer, han står overfor, og som erhvervsleder giver han indtryk af at være fulgt med tiden.
Et klart eksempel var, da Tom Kähler i 2004 gik af som daglig leder af Rockwool efter at have ledet virksomheden i 16 år og på et tidspunkt, hvor han var fyldt 62. Med enkelte undtagelser er det i dag den sædvanlige pensionsalder for topledere i dansk erhvervsliv.
Kähler forfremmede sin næstkommanderende, hollænderen Eelco van Heel, og for første gang i 95 år er Rockwools øverste ansvarlige chef, hverken fra ejerfamilien eller dansker.
I dag er Tom Kähler i stedet en aktiv bestyrelsesformand, men han er formentlig stadig manden, der i sidste ende tager de afgørende beslutninger i selskabet. Ud over ham selv er det kun farbroren og storaktionæren Gustav Kähler fra familien, der er med i bestyrelsen.
Til gengæld har Tom Kähler sørget for, at Rockwools ledelse har fået yderligere nyt blod ved at hente IT-milliardæren Preben Damgaard ind i selskabets bestyrelse.

Familiefond har magten
På mange måder er Rockwool stadig præget af, at der oprindeligt var tale om en familievirksomhed. Mange fra Kähler-familien har brugt deres arbejdsliv på Rockwool, og flere af Tom Kählers fætre og kusiner har topstillinger i virksomheden. Aktionærkredsen består stadig af arvinger efter Tom Kählers farfar Gustav Kähler (1890-1958). Det er storaktionærerne Gustav Kähler (f.1937) og enken efter Tom Kählers farbror Carl Valdemar Kähler, Elisabeth Kähler (f.1918). Ikke desto mindre er familieformuen efter fire generationer - på grund af flere og flere arveberettigede børn - langsomt blevet splittet op i stadig mindre dele. Det var efter alt at dømme baggrunden for, at Tom Kählers far Claus Kähler i 1981 i god tid sammen med sine fem søskende lagde en portion aktier fra deres egen formue over i fonden, ”Rockwool Fonden”, som det siden er umuligt for arvingerne at røre. Fondens majoritet af de bestemmende A-aktier sikrer, at evt. uenighed blandt arvingerne ikke kan påvirke virksomhedens ledelse, langsigtede strategi og interesser. Den beslutning har derfor utvivlsomt lagt grunden til virksomhedens stabile og positive udvikling.
- De seks grundlæggere havde to formål med fonden. Den skulle både være til gavn for almenheden, og som storaktionær i Rockwool Gruppen have virksomhedens langsigtede interesser for øje. Det udelukker imidlertid ikke, at fonden en dag kan beslutte at sælge sine aktier, hvis det er bedre for virksomhedens udvikling, sagde Tom Kähler til Rockwool Fondens december-nyhedsbrev i anledning af fondens 25 års jubilæum.

Rockwool-fonden
I dag ligger 23 procent af alle aktier i Rockwool-fonden, der mest er kendt for sin såkaldte "forskningsenhed", der leverer opsigtsvækkende indspark til samfundsdebatten.
Tom Kähler, der siden 1990 har været fondens formand, beskrives som personligt dybt engageret i drøftelsen af samfundsspørgsmål og som en mand, der også gerne lægger kræfter i Rockwoolfondens arbejde. Omvendt er hverken Tom Kähler eller fonden nogle, der belærer alt og alle om, hvordan de skal opføre sig, som fx en anden erhvervsleder, Niels Due Jensen fra Grundfos, er både kendt og berygtet for. I det sidste nyhedsbrev forklarer Tom Kähler fondens opgave:
- Rockwool Fonden foreslår ikke en særlig politik eller lovgivning, men udfører forskning, der har som målsætning, at danne en objektiv baggrund for den offentlige og politiske debat

Clinton og Kähler
Hvert år offentliggør fonden fx en rapport, der viser omfanget af sort arbejde her i landet. Andre projekter handler om unges alkoholvaner, eller om hvordan integration af indvandrere sker mest effektivt. Endelig støtter fonden også organisationer og enkeltpersoner med tilskud til projekter, der har et socialt eller humanitært formål. I de seneste år har fonden også støttet projekter i den 3. verden. Der var formentlig også baggrunden for, at Bill Clinton sidste år personligt inviterede Tom Kähler til sin konference ”Clinton Global Initiative 2006” i New York med 1000 indflydelsesrige deltagere fra den tidligere præsidents verdensomspændende netværk af politikere, erhvervsfolk og videnskabsfolk.
I bestyrelsen for Rockwool-fonden sidder, udover nogle repræsentanter fra Kähler-familien, ganske ”tunge” folk fra politik og erhvervsliv, som fx tidl. EU-kommissær Henning Christophersen, tidl. finans- og udenrigsminister Mogens Lykketoft, DONG-direktør Anders Eldrup og erhvervsmanden Lars Nørby Johansen.

Old boys network
Med sin baggrund, position og personlige stil spiller Tom Kähler i erhvervslivets superliga for topledere i de cirkler, som nogle kalder ”old boys network”. Fx sidder han med i VL-gruppe 31, der tæller store navne fra dansk erhvervsliv som Jess Søderberg fra A.P. Møller-Mærsk A/S og Hans Skov Christensen fra Dansk Industri. Derudover sidder Kähler med i det internationale ”Mars og Merkur-netværk”, hvor erhvervslivets topfolk og ledere i forsvaret udveksler erfaringer. Her sidder erhvervslivets allerstørste topnavne som Mærsk Mc-Kinney Møller, Peter Straarup, Danske Bank og Henning Dyremose, TDC.

---

Rockwool er 20 milliarder kr. værd
Rockwool International A/S med hovedkontor i Hedehusene har 7500 medarbejdere på verdensplan, hvoraf 700 af arbejdspladserne ligger i Danmark. Virksomheden har fabrikker i 14 lande i Europa, Amerika og Asien.
Rockwool, som betyder stenuld, er et isoleringsmateriale, som bruges i stort set alle huse. Fordi smeltepunktet er 1000 grader celsius, kan det modstå brand i 2 timer. Stenuld fremstilles af natursten.
Faktisk er Rockwool så stærkt et brand, at det er blevet et synonym for isoleringsmateriale til huse på trods af, at der findes flere konkurrerende mærker. Salg af isoleringsmaterialer står for 83 procent af omsætningen.
Ud over stenuld producerer virksomheden under navnet Rockfon indendørs loftplader, bl.a. med akustiske egenskaber. Rockpanel sælger udendørs facadebeklædning. RockDelta leverer støjisolering til trafikken, f.eks. veje og jernbaner. Grodans forretning består af gødningssubstrater, mens BuildDesk leverer energirådgivning. Disse videreforarbejdede produkter og services indgår alle i den såkaldte ”systemdivision”, der samlet set står for de resterende 17 procent af Rockwools omsætning.

Overskud på 900 mill. kr.
Rockwool-aktier blev først udbudt på fondsbørsen i 1996. I de første år skete der ikke så meget, men siden 2003 er det gået rigtigt stærkt. I dag betaler investorer ca. 900 kr. pr. aktie, og Rockwool er på kun fire år blevet ni gange så meget værd.
Rockwool International er et klippesolidt foretagende med kun lidt langfristet gæld. Virksomheden venter selv, at omsætningen i 2006 bliver på små 12 mia. kr. Børsværdien af selskabet var ved årsskiftet ca. 20 mia. kr.
I 2006 venter Rockwool selv et resultat før skat på lige under 900 millioner kr. Det er et særdeles flot resultat og langt over, hvad selskabet tidligere havde forventet. Rockwools resultat er præget af tidens store opsving i byggebranchen, hvor der er brug for isolering til de mange nye huse. Faktisk går det så stærkt, at Rockwool har haft svært ved at følge med i produktionen. Den store efterspørgsel har også trukket priserne på isolering op.

---

Danmarks 10. rigeste familie
Målt i kroner er familien Kähler lige akkurat med på Berlingske Nyhedsmagasins seneste top 10-liste over Danmarks rigeste med en samlet formue på 7,3 milliarder kr. Det enorme beløb dækker formentlig over familien Kählers samlede aktieandel, der må ligge et godt stykke over de kendte ca. 17 procent, og som er spredt på adskillige familiemedlemmer. Dertil kommer Rockwool-fondens aktieandel på 23 procent. Familiens overhoved, bestyrelsesformand Tom Kählers ”personlige formue” er ifølge Berlingske Nyhedsmagasin 2006 på mindst 3,7 milliarder kr., men beløbet dækker snarere over den del af formuen, som han kontrollerer som formand for

Rockwool-fonden.
Det er sikkert kun Tom Kähler, der selv ved, hvad han reelt er god for. I dag ejer han personligt aktier for mindre end den fem procents grænse, der ville have givet offentligheden indsigt i størrelsen af hans formue. Et forsigtigt gæt er, at Tom Kähler selv har aktier på et beløb lidt under 5 pct.-grænsen, dvs. med en børsværdi på omkring en milliard kr. Kähler køber stadig aktier op. I efteråret 2006 handlede han ved en enkelt lejlighed for 1,4 million kr. Rockwool-aktier.

Sønnen direktør
Tom Kähler bor i et almindeligt hus i Lynge med sin kone, Hanne, der er farmaceut. Parret har en datter og to sønner, der alle er i 30’erne. Den ældste søn Thomas Kähler er den eneste, der indtil videre har fulgt familietraditionen med arbejde i Rockwool-koncernen. Han er i dag direktør i Rockwool-dattersselskabet Rock Delta a/s, der laver forskellige produkter til støjbekæmpelse. Den yngste søn, Henrik Kähler, er cand.scient.pol. Han har tidl. været ansat i Rockwools kommunikationsafdeling og indtil for nylig arbejdet med kommunikation i staten bl.a. i Finansministeriet og er nu i SKAT. Som sin far interesserer Henrik Kähler sig levende for samfundsspørgsmål, og han var 1999-2001 næstformand for Venstres Ungdoms landsorganisation.

Læs mere om Rockwool:

www.rockwool.com
www.rockwoolfonden.dk

No comments: